ทำไมต้องมีเว็บไซต์

ทำไมต้องมีเว็บไซต์
    ปัจจุบันอินเทอร์เน็ต (Internet) กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ขาดเสียไม่ได้ มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว
    เว็บไซต์คือส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ตั้งแต่ ระดับบุคคล ห้างร้าน
หน่วยงานราชการ ที่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
    สิ่งที่จำเป็นในการจัดทำเว็บไซต์มากที่สุด ก็คือเนื้อหาที่จะใส่ไปในเว็บไซต์ ซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วแต่เว็บไซต์นั้นจะมีกลุ่มเป้าหมายอะไร
    หน่วยงานราชการนั้นยิ่งจำเป็นต้องมีเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้บริการประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการทำงานของหน่วยงานนั้นด้วย
    ข้อมูลของเว็บไซต์หน่วยงานราชการสามารถอ้างอิงใช้ประโยชน์ของและข้อมูลน่าเชื่อถือกว่า ที่อยู่ในโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือเว็บไซต์ที่ไม่ใช่หน่วยงานทางราชการ